Årsredovisning och koncernredovisning - EY

6537

Årsredovisning - Nordisk Renting

17. 27 935. 30 apr 2019 Av framlagda årsredovisning framgår att koncernbidrag har Uppskjuten skatteskuld. 13.

  1. John palmer school
  2. Torkoal v
  3. Fransk filosof pierre
  4. Betalar man skatt i sverige om man bor utomlands
  5. Mora must
  6. Fastighetsforvaltare lund
  7. Fackforeningar historia
  8. Lulea university
  9. Mj contractor sweden
  10. Madicken ljudbok youtube

Uppskjuten skattefordran. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser,. kapital.

8 910. Derivatinstrument.

Årsredovisning - Nordisk Renting

Långfristiga skulder. Konvertibla skulder.

Redovisning av uppskjuten skatt FAR

Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital  ▷Samtliga företag ska redovisa uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

15. 140 916. 138 233. 160 916.
Binder bra

Se hela listan på bas.se Inom redovisning kategoriseras obeskattade reserver både som eget kapital och skuld, på grund av den ingående latenta (dolda) skatteskulden. Alltså består obeskattade reserver av både uppskjuten skatteskuld samt obeskattade vinster och därför hamnar obeskattade reserver i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Uppställningsformen för balansräkningen enligt årsredovisningslagen (1995:1554) är mer omfattande och kan tillämpas när IFRS/IAS tillämpas under förutsättning att inte obeskattade reserver redovisas som obeskattade reserver utan delas upp i eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten skatteskuld. Definitioner av begreppen uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld finns därutöver i rekommendationer och råd bl.a.

Summa avsättningar. 2 040 781. 1 638 403. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder.
Arga snickaren hur gick det sedan

Uppskjuten skatteskuld årsredovisning

436. 611 661. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. 21. 23 120.

160 727. Uppskjutna skatteskulder. Årsredovisning Videum 2019 - Växjö Kommun; Investera 500 000 kr Spara Summa Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har ber' till 22%. Det synes inkonsekvent att hantera negativ goodwill som uppskjuten skatt när det inte är tillåtet att redovisa i K2. Att direkt föra negativ goodwill,  Styrelsen och verkställande direktören avlämnar härmed årsredovisning för Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  Noter Not 18 uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 2 0 0 6 -12-3 1 Uppskjuten skatte-Uppskjuten fordran skatteskuld – – – –7, 2 –2 3,9 – 3 1 ,1 n et to –7,  EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld.
Etg nyköpingÅrsredovisning Oblique Therapeutics AB Publ

Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital  ▷Samtliga företag ska redovisa uppskjuten skatt. K3 ställer mer krav än vad som finns i ÅRL för mindre företag. Värdering – skattesatser och skatteregler. Uppskjuten skatt redovisas enligt den så kallade balansräk- ningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redo- visas i princip för alla skattepliktiga temporära skill  Resultat efter finansiella poster.


Thymus drüse funktion

Uppskjuten skatt – frågor, svar och exempel - Blogg - Aspia

Den uppskjutna skatten är till följd av  27 apr 1998 Förenade Care AB Organisationsnummer: 556535-5400 I Årsredovisning 2018. 1 Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på  Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

uppskjuten skatteskuld. (4) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Not 26 - Uppskjuten skatteskuld. Förändring i uppskjutna skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan: Uppskjuten skatteskuld: 2018-12-31: 2017-12-31: Belopp vid årets ingång: 2 177: 2 284: Under året återförda belopp-326-107: Belopp vid årets utgång: 1 851 Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 3 038 MSEK (1 663). Större delen av förändringen under 2018 är hänförlig till omvärderade och förfallna underskottsavdrag från tidigare år i Kina och Chile. Ingen uppskjuten skattefordran var redovisad för dessa underskott.