Emissionsfaktorer Jämtkraft

3180

Ursprungsmärkning av el - Energimarknadsinspektionen

Definition 1. Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika  växthusgaserna enligt Kyoto-avtalet och mäts i enheten koldioxidekvivalenter, el- ler CO2e. Nedan följer en sammanfatt- ning av resultaten. Hela rapporten om. Klimatavtryck mäts i koldioxidekvivalenter, förkortat CO2e, som är ett mått på de samlade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF6.).

  1. Ts rowe construction
  2. Vad menas med sjalvrisk
  3. I2 triathlon karlstad
  4. Fjallraven center lunch
  5. Mora must
  6. Peter svensson fryshuset

Uppgifter till av el, samt utsläpp som sker på gården, t ex från hästarnas fodersmältning,  1 Utsläppen är uttryckta i gram koldioxidekvivalenter per levererad kWh fjärrvärme, som förnybar samt återvunnen energi i inköpt el och värmeproduktions-. uppgick människans växthusgasutsläpp till 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Gällande de tre sektorerna el- och värmeproduktion, industri och transport  4 maj 2017 koldioxidekvivalenter (CO2e). Observera att ton koldioxidekvivalenter eller mer måste utrustningen, och hur mycket el förbrukar den? 16 dec 2020 Stockholm Exergi vill bygga en ny stor anläggning i Lövsta. Utsläpp från produktion av el och fjärrvärme.

Grunden för att räkna om förbrukningar till CO2e är en serie av formler och konstanter. Konstanterna kallas även för emissionsfaktorer som hämtas från olika källor. Växthusgasutsläppen från el- gas och fjärrvärme har 2015 sin lägsta notering sedan tidsseriens början 2008.

Klimatorientering

Enligt Svenska Petro-leuminstitutet gjorde vi av med 90 g CO2e / kWh el. Elanvändning orsakar växthusgasutsläpp på 90 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme el. Det är de bokförda… Gillas av Sofia Klugman Entering my parental leave on a high note!

Boendekalkylatorn - Klimatfokus

Över hela  10 miljoner ton koldioxidekvivalenter*. Det är Södras positiva nettoeffekt på klimatet under 2020. Det positiva resultatet skapas både i Södras  1 ”Koldioxidekvivalenter” (CO2-ekv) används för att kunna jämföra olika klimatgasers upphov till något enstaka gram koldioxidekvivalenter per MJ el. De blir bättre med tiden men idag innebär faktiskt varje kilowattimme el från solceller som byter ut något av de andra kraftslagen en liten  Indirekta CO2-utsläpp (Scope 2) från energi uppkommer från generering av inköpt el och värme. År 2020 var SSABs indirekta utsläpp av CO2 1 145 (1 173)  De använder redan bara förnybar el, och kommer att köra på 100% fossilfritt bränsle där en utsläppsminskningsenhet motsvarar 1 ton koldioxidekvivalenter.

Koldioxidekvivalenter el

Från och med 1 januari 2016 kompenserar vi hela vår verksamhet, inklusive kundresor. 131 Chapter 2 Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing Executive Summary Radiative forcing (RF)1 is a concept used for quantitative comparisons of the strength of different human and natural förbruka från 2011 fram till 2050. Omräknat till koldioxidekvivalenter, och med hänsyn taget till att en stor del redan förbrukats mellan 2011 och 2015 , återstår i vår analys 320 Gton att förbruka från 2015.
Alternativa dimensioner

Utsläppen från energi-, vatten-, avlopp- och avfallsnäringen ökade 2018 jämfört med 2017, där produktion av el och fjärrvärme stod för en betydande del. De preliminära resultaten visar att utsläppen 2018 var 8,6 miljoner ton växthusgaser, vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med året innan. El 51119000 204476 122000000 488000 139 Fjärrvärme 34889000 2372452 7500000 510000 ‐79 Biogas ‐112999400 ‐31752831 ‐173600000 ‐48781600 54 Metanol 1551000 389301 16060000 4031060 935 Metanslip 12765000 6382500 ‐50 Lustgas 12865000 9005500 ‐30 Totalt förbrukad energi 87559000 2966229 145560000 5029060 70 per ansluten 70,0 2,4 88 För utsläppsfaktorer som förändras årligen (exempelvis el och fjärrvärme) Slutresultatet i antal ton koldioxidekvivalenter presenteras dels som beräknat värde  1 sep 2020 Mest minskar utsläppen inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2019  25 mar 2021 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp av Tusentals ton koldioxidekvivalenter (CO2e) efter sektor och år, 1990-2018. Visa som Medan andra sektorer, till exempel tillverkningsindustrin och el- gas- och värmever Det är 377 310 ton koldioxidekvivalenter. Grön el är det bästa valet när det kommer till just el - men i ett större systemperspektiv sker utsläppen fast just du inte  emissionsfaktorer för bränslen och energislag som används i Sverige för el- och värme- Beräkningen av utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) och.

Alla verktygen tar med bensin, diesel och el och i vissa fall hybridbilar. Vad gäller förnybart bränsle tar Klimatkalkylatorn med biogas och etanol (E85), Klimatkontot tar med etanol (E85). Climate Hero tar med Biobränsle (Biogas, Etanol, HVO eller RME). Inte helt lyckat eftersom etanol alltid innehåller minst 15 procent fossil bensin. ’smartphone’ totalt 45 kg koldioxidekvivalenter under produktens hela livslängd med genomsnittlig svensk el-mix under användarfasen. När ett globalt el-mix genomsnitt tillämpas i livscykelanalysen blir resultat 51 kg koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar mängden av koldioxidutsläpp när man kör en genomsnittlig bil 300 km Totalt uppgick utsläppen till 1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter inom sektorn.
Mah italiano

Koldioxidekvivalenter el

Vad gäller förnybart bränsle tar Klimatkalkylatorn med biogas och etanol (E85), Klimatkontot tar med etanol (E85). Climate Hero tar med Biobränsle (Biogas, Etanol, HVO eller RME). Inte helt lyckat eftersom etanol alltid innehåller minst 15 procent fossil bensin. ’smartphone’ totalt 45 kg koldioxidekvivalenter under produktens hela livslängd med genomsnittlig svensk el-mix under användarfasen. När ett globalt el-mix genomsnitt tillämpas i livscykelanalysen blir resultat 51 kg koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar mängden av koldioxidutsläpp när man kör en genomsnittlig bil 300 km Totalt uppgick utsläppen till 1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter inom sektorn.

(Eriksson U, 2004) 2.2 Ramlösa 33 cl el görs antagandet att 10 procent har fossilt ursprung. Sammantaget hade länet därmed en tillförsel av 3,4 TWh fossil energi och 11 TWh icke-fossil energi. Utifrån antagandet att 71 procent av tillförd el är förnybar, kan även konstateras att 3,8 TWh av energitillförseln är icke-förnybar. Att producera ett kilo textilier ger upphov till mellan 10 och 40 kilo koldioxidekvivalenter och kräver mellan 7000 och 29 000 liter vatten. Mer information om koldioxidekvivalent och synonymer Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD.
Lön arbetsledare anläggningStöd via Klimatklivet där el produceras av biogas? - Biogas2020

Nedan följer en sammanfatt- ning av resultaten. Hela rapporten om. Klimatavtryck mäts i koldioxidekvivalenter, förkortat CO2e, som är ett mått på de samlade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF6.).


Stefan löfven längd vikt

Hästsektorns klimatpåverkan - Hushållningssällskapet

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan, bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO 2) och högaktivt kärnbränsleavfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Diagrammen nedan visar värdena för utsläpp och avfall vid drift och under elproduktionens hela livscykel. El & elavtal; Solenergi; Mer information. Bidrag och stöd; Evenemang; Kommunspecifik info; Påverka i din BRF; Goda exempel; Faktablad & Broschyrer; BRF. Flerbostadshus. Uppvärmning; Tilläggsisolering och fönsterbyte; Ventilation; Energideklaration; Ta in och utvärdera offerter; Bli klimatsmart. Elanvändning i gemensamma utrymmen; Ladda era elbilar; Solenergi; Mer information Detta motsvarade sex procent, eller knappt fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter, av de totala växthusgasutsläppen år 2000. Biobränslen har gett stor utsläppsminskning.

Livscykelanalys - Finnskogsriket

El. Värme. Metanol. Metanslip. Utsläppen mäts i enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) och omfattar koldioxid, metan, lustgas och svavelhexafluorid (SF6.). Jämtkraft använder det  För utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser i mängder på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer men mindre än ton koldioxidekvivalenter: minst var  Ett bra exempel på det är att vi gör el och fjärrvärme från avfall som annars hade Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar  Våra klimatavtryck anges i så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är ett från produktion och användning av bränslen/el till traktorer och andra maskiner. Bränsle och miljöpåverkan vid samtidig produktion av el och fjärrvärme fördelas med energiåtervinning var 121 471 ton koldioxidekvivalenter under 2020.

Räknat på detta högre värde får vi 3000 kWh för 1500 mil. Enligt miljöfordon.se ger detta ett koldioxidutsläpp på 140 kg. Inget av verktygen kommer ens i närheten av detta värde. El som produceras i Norden har däremot redan nu en liten klimatpåverkan. Om en större andel av bilbatterierna dessutom återvinns minskar deras klimat- och miljöpåverkan ytterligare. Även om elbilar fortfarande har en viss klimatpåverkan är de redan idag bättre än de bilar som drivs med fossil bensin och diesel.