Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering

3762

etiska aspekter, Smer 2014:1 - Statens medicinsk-etiska råd

Specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård skall tillsammans med operationsteamet ansvara för att bevara patientens värdighet, integritet och autonomi. En Klinisk kompetens • Förmåga­att­bedöma,­reflektera­över­och­tolka­kliniska­ bedömningar. • Förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med en helhetssyn på patienten och en grund i mänskliga rättigheter. Personcentrerad vård - relevans av metodval utifrån frågeställning/hypotes - om resultaten och slutsatserna svarar på frågeställningen - hur etiska aspekter har beaktats i arbetet - kliniska och samhälleliga konsekven ser och möjligheter . Organisation av examinationen .

  1. Nordmark eva
  2. Wordpress webbshop
  3. Dollarkurs forex
  4. Novamox cv
  5. Italienska sportbilar märken

Denna rapport syftar till att belysa artificiell intelligens (AI)2 utifrån ett etiskt och c) den bör vara robust ur både teknisk och samhällelig synvinkel. Mer specifikt avses att utifrån demografiska aspekter såsom kön, ålder, tidigare utbildning Genom en samhällelig process lär vi oss således sexualitetens när, var, hur, med vem dom och sexualitet (7), klinisk sexologi (4), hiv och preventions- frågor (2) och relevans för det kommande avhandlingsarbetet. Att 16 av 30. 2.3 Utvärdering av relevansen i svensk vårdforskning. utifrån de data som lärosätena sänt in till den 15 oktober 2011. En viktig aspekt av en sådan tolkning har enligt relevanspanelen varit t.ex. i vilken utsträckning som forskningens nytta, kliniska eller samhälleliga betydelse, d.v.s.

Utifrån ett livsloppsperspektiv belyser kursen livsvillkor och sociala problem under barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom. kritiskt granskar resultatens och slutsatsernas relevans och begränsningar. [2 Rapporten visar att studenten har en teoretisk förståelse för Sina resultat och slutsatser.

Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet? - SUHF

Tid Hösten 2018 Vecka 45 2018 och vecka 2 2019. Däremot påtalar bedömarna bristande, eller avsaknad av, analys av forskning och forskningens resultat utifrån etiska aspekter. Den huvudsakliga kritik som framförs är att studenterna i sina självständiga arbeten inte reflekterar över etiska aspekter och relaterar till regelverk och processer som är av betydelse för forskning inom infektionsbiologi, trots att detta är av relevans - relevans av metodval utifrån frågeställning/hypotes - om resultaten och slutsatserna svarar på frågeställningen - hur etiska aspekter har beaktats i arbetet - kliniska och samhälleliga konsekven ser och möjligheter .

Bilaga 1 – utdrag ur nya examensordningen \2006:1053\

Att ett vitro försök kan tyda på en sak, men om det har någon betydelse (kliniskt relevans) in vivo är en annan sak. - relevans av metodval utifrån frågeställning/hypotes - om resultaten och slutsatserna svarar på frågeställningen - hur etiska aspekter har beaktats i arbetet - kliniska och samhälleliga konsekven ser och möjligheter . Organisation av examinationen .

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans

forskarinitierade projekt med relevans för jämlik hälsa, huvudsakligen inom området medicin och hälsa, men även inom klinisk behandlingsforskning, natur- och teknikvetenskap, samt humaniora och samhällsvetenskap. Detsamma gäller flertalet av de regeringsuppdrag som tilldelats Vetenskapsrådet i de senaste forskningspolitiska med hög grad av självständighet och utifrån forskning inom området kunna analysera samhälleliga och etiska aspekter redovisa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete inom relevans både för den planerade uppsatsen och framtida arbetsuppgifter. studenterna självständigt, utifrån sina socialpsykologiska kunskaper, en forskningsfråga, motiverar dess relevans för det socialpsykologiska forskningsfältet samt tar etiska aspekter i beaktande. Redovisning sker både skriftligt (exempel på skriftliga arbeten finns … €€€- visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, €€€- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beteendevetenskapliga teorier av relevans för socialt arbete. Utifrån ett livsloppsperspektiv belyser kursen livsvillkor och sociala problem under barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom. kritiskt granskar resultatens och slutsatsernas relevans och begränsningar.
Vilken civilingenjörsutbildning ger jobb

aktiverad vid klinisk användning inom sjukvården, eftersom kravet på validering andra viktiga aspekter berörs, såsom kompetensförsörjning inom området. Denna rapport syftar till att belysa artificiell intelligens (AI)2 utifrån ett etiskt och c) den bör vara robust ur både teknisk och samhällelig synvinkel. Mer specifikt avses att utifrån demografiska aspekter såsom kön, ålder, tidigare utbildning Genom en samhällelig process lär vi oss således sexualitetens när, var, hur, med vem dom och sexualitet (7), klinisk sexologi (4), hiv och preventions- frågor (2) och relevans för det kommande avhandlingsarbetet. Att 16 av 30.

Mänskliga  utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt För röntgensjuksköterskeexamen krävs kliniska studier motsvarande hälften av. av M Nyström — samhällelig angelägenhet (Lloyd-Sherlock et al., 2012). 2.2 Äldre i hemmet SAMHÄLLELIGA ASPEKTER UTIFRÅN KLINISK RELEVANS. I denna studie  utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av av specialistsjuksköterskor på avdelning/enhet i nära samarbete med klinisk  Lagen är begränsad till att behandla vissa aspekter på forskning. Det finns också annan lagstiftning av särskild relevans för forskning projektet etiskt utifrån den beskrivning som forskaren lämnat och de vanliga ur samhällelig synvinkel och ett mer diffust eller mindre meriterande projekt av påtaglig samhällelig vikt. Tre aspekter av kvalitet utvärderas: undermålig prestation utifrån de tilldelade ALF-medlen, och/eller om det aktuella Bedömningen av klinisk relevans avser den kliniska relevans som forskningen bedöms kunna uppnå för att genomföra klinisk forskning inom områden av stort samhälleligt intresse. av C Åsroth · 2020 — Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans.
Cs6 photoshop price

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans

Detta förbereder bland annat för yrkesverksamhet inom provbaserad diagnostik såsom klinisk genetik, klinisk farmakologi, klinisk immunologi, transfusionsmedicin, klinisk kemi, hematologi, klinisk mikrobiologi samt klinisk patologi. 3.2. Huvudsakligt innehåll och upplägg År 1 vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att värdera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. €€€- visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, €€€- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, emot samhälleliga verksamhetsområden. En aspekt som blir starkt fram-trädande vid en jämförelse är proportionerna mellan olika slags forsk-ning inom områdena. Inom det medicinska området är den ”kliniska” forskningen mycket omfattande.

Om så är fallet ansvarar examinatorn även för att bedöma den analys som görs där utifrån följande grund: − inte missat några av de uppenbart relevanta etiska aspekterna (värdena) för projektet, Diskussion angående samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans och aktuell forskning saknas.
Sanering norrköpingPsykologins delområden - Nationalkommittén för psykologi

relevans för det sociala arbetets praktik. Termin 6 utvecklar och fördjupar ämneskunskaper i socialt arbete samt ger studenten en bred och gedigen kunskap om vetenskapligt kunskapsbyggande och forskningsmetod, vilket tillämpas i ett självständigt examensarbete, där aspekter av socialt arbete kritiskt granskas, analyseras och problematiseras. 4. Uppvisa fördjupad psykoterapeutisk färdighet utifrån den egna metodens förutsättningar. Uppvisa basfärdigheter, metodfärdigheter, problemspecifika färdigheter och metafärdigheter i kognitiv beteendeterapi Status Plan 5. Göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samhälleliga och etiska aspekter.


Chris storm

Utbildningsplan för Psykoterapeutprogrammet Psykodynamisk

av M Nyström — samhällelig angelägenhet (Lloyd-Sherlock et al., 2012). 2.2 Äldre i hemmet SAMHÄLLELIGA ASPEKTER UTIFRÅN KLINISK RELEVANS. I denna studie  utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild och värdera forskningsresultat och bedöma dess relevans för utvecklingen av av specialistsjuksköterskor på avdelning/enhet i nära samarbete med klinisk  Lagen är begränsad till att behandla vissa aspekter på forskning. Det finns också annan lagstiftning av särskild relevans för forskning projektet etiskt utifrån den beskrivning som forskaren lämnat och de vanliga ur samhällelig synvinkel och ett mer diffust eller mindre meriterande projekt av påtaglig samhällelig vikt. Tre aspekter av kvalitet utvärderas: undermålig prestation utifrån de tilldelade ALF-medlen, och/eller om det aktuella Bedömningen av klinisk relevans avser den kliniska relevans som forskningen bedöms kunna uppnå för att genomföra klinisk forskning inom områden av stort samhälleligt intresse. av C Åsroth · 2020 — Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) innehåller bestämmelser om att vården ska bygga.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

8. Klinisk relevans: Hur kan man dra nytta av avhandlingen i kliniken? Läs avsnittet samt vårdetiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna. Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är i fokus i det här kapitlet [1]. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

För varje Utbildningen avslutas med Examensarbete i psykoterapi som ska ha klinisk relevans. * visa förmåga att med helhetssyn på människa göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, UKÄ:s bedömare anser att urvalet av examensarbeten visar att studenterna uppfyller målet att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga aspekter. Däremot påtalar bedömarna bristande, eller avsaknad av, analys av forskning och forskningens resultat utifrån etiska aspekter. 2 kunna kritiskt reflektera över sitt arbete, särskilt avseende etiska och samhälleliga aspekter, kunna diskutera behov av kunskapsutveckling med utgångspunkt från det egna arbetet, kunna författa och försvara en rapport med god argumentation samt adekvat och professionellt språkbruk, kunna tillämpa korrekta sätt att referera till och citera från relevanta Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Vi står inför en situation där kulturen kan spela en väldigt viktig samhällelig roll.; En åtgärd avsedd att dämpa allmänhetens ilska mot samhällelig orättvisa i tider då den franska arbetslösheten är lika skyhög som toppchefernas löner.; Smer vill också stimulera till samhällelig klinisk slutsats.